Manifest

Ondernemend in een solidaire democratie

1. Inleiding

De meeste mensen hebben een goede intentie, ze hebben het beste met de ander voor. Toch is samenleven niet eenvoudig. Oorlogen woeden nog steeds en armoede lijkt een blijvend verschijnsel.
EVENWICHT ziet 7 uitgangspunten om onbezorgd met elkaar samen te leven.

2. Uitgangspunten

Aan de hand van de uitgangspunten neemt EVENWICHT haar actuele politieke standpunten in.

I. Tolerantie

Tolerantie een maatschappelijk thema waar EVENWICHT duidelijk kiest om iedereen in zijn waarde te laten. Iedere culturele of religieuze achtergrond kan samengaan met vredelievend samenleven als je de culturele en religieuze keuzes van de ander maar respecteert. De cultuur maakt niet uit: daden van individuen maken het verschil. Bemoeizucht wijzen we af.

II. Transparantie

Transparantie is nodig omdat organisaties en individuen altijd verantwoordelijkheid moeten afleggen. Transparantie kan nooit 100% zijn, de grens die gelegd moet worden, heet privacy. Politieke keuzes rond het dilemma transparantie-privacy zijn dynamisch. Zonder privacy geen vrijheid.

III. Vrijheid

Iedereen wil vrijheid, maar ongeremde vrijheid leidt tot junkgedrag. Ieder vrij mens moet zelf zorg dragen voor een eigen verantwoordelijkheid. Deze kan groot zijn of klein, hij moet passen bij wat iemand aan kan. Bij het doorgeven van verantwoordelijkheden is onderwijs belangrijk.

IV. Solidariteit

Solidariteit, het omzien naar de ander, is een voorwaarde voor geluk. Niemand leeft op zichzelf, we zijn allemaal afhankelijk van elkaar. De natuur kan wreed zijn, maar door de eeuwen heen hebben mensen altijd gezamenlijk hun lot verbonden en de volgende generatie met liefde gereproduceerd. Anderen die hun best doen helpen naar draagkracht is daarbij uitgangspunt.

V. Democratisering

Democratisering is een proces van emancipatie. Ieder individu moet naar vermogen zeggenschap hebben over zijn eigen leven. Daar waar mensen gelijkwaardig georganiseerd zijn, moeten zij stemrecht hebben in een vertegenwoordigende democratie. Dit kan een stad zijn, een provincie, een land of een werelddeel. Dit betekent ook dat scheiding der machten (parlement, ministers/wethouders en rechters) en een vrije pers nodig is. Een democratie kan niet goed functioneren als mensen niet kunnen lezen of schrijven, daarom is ook bij dit uitgangspunt onderwijs een voorwaarde. In alle vormen van organisaties moet het zelfbeschikkingsrecht zo maximaal als mogelijk zijn zonder de anderen te schaden.

VI. Ondernemerschap

Ondernemerschap is een belangrijke pijler onder vrij met elkaar samenleven. Het betekent dat iedereen een onderneming kan beginnen, groot of klein, om een maatschappelijke behoefte te vervullen. Marktwerking is hierbij voorwaarde. Zonder een goed werkende markt, is er geen vooruitgang. De markt moet vrij en open, met een gelijk speelveld voor nieuwkomers en bestaande bedrijven. De overheid moet bewaken dat de markt goed functioneert binnen democratisch gekozen kaders.

Op de markt kan de consument kiezen met zijn voeten, de markt is een democratische manier van economische verdeling.

VII. Intentie

Iedere religie of cultuur kan inspiratie zijn om met goede intenties in vrede samen te leven.

3. Politieke thema´s

Drie soorten thema´s.

EVENWICHT onderscheidt drie soorten thema´s.

Er zijn thema´s in het algemeen belang die de overheid verzorgt, betaalt met belastinggeld. Bijvoorbeeld onderwijs. Bij deze thema´s staat EVENWICHT aan de sociale kant van het politieke landschap.

Er zijn thema´s in het algemeen belang die de overheid kadert. Bijvoorbeeld milieuwetgeving. Het kost de overheid weinig, de overheid geeft slechts aan wat mag en niet mag. Het zijn afspraken over begrenzingen, waarbinnen iedereen naar eigen inzicht mag handelen. Bij deze thema´s staat EVENWICHT voor de nuance, in het midden van het politieke landschap. Risico’s kunnen nooit 100% naar nul gebracht worden. 

Er zijn thema´s die georganiseerd worden door vraag en aanbod. Het ondernemerschap is hier leidend, niet de overheid. Bijvoorbeeld landbouw. De overheid bewaakt het gelijke speelveld op de markten en pakt fraude aan. Hier staat de EVENWICHT op de liberale flank van de politiek.

Sociale thema´s

De linkse thema´s, waar de overheid het budget beheert zijn:

 1. Orde en veiligheid
 2. Infrastructuur
 3. Onderwijs en Wetenschap
 4. Sociale zekerheid
 5. Zorg
 6. Vredeswerk
 7. Sport en Cultuur
 8. Natuur
 9. Openbaar bestuur

In algemene zin vindt EVENWICHT dat voor linkse thema´s ruim budget moet zijn. Er moet dan ook een grote sterke overheid zijn die ruim belasting heft.

Genuanceerde kaders

Kaderende thema´s, waar EVENWICHT de nuance zoekt zijn:

 1. Milieuwetgeving
 2. Sociale wetgeving voor arbeid
 3. Wetgeving over nationaliteit.
 4. Wetgeving over Europese samenwerking

In algemene zin is EVENWICHT voor bescherming van de fysieke leefomgeving en menselijk kapitaal. Daarbij zijn werkbare realistische oplossingen de nuance die EVENWICHT zoekt. Er is altijd verandering en we moeten ons altijd aanpassen aan nieuwe fysieke omstandigheden. 

Liberale thema´s

Markten die moeten werken en waar de overheid scheidsrechter is zijn:

 1. Economie, zowel MKB als multinationale ondernemingen.
 2. Landbouw
 3. Woningmarkt.
 4. Financiële markten

In algemene zin is EVENWICHT dus voor functionerende markten waar ondernemers hun creativiteit en kracht in kwijt kunnen. Markten zorgen ervoor dat nieuwe ontwikkelingen doorgang vinden en dat mensen in vrijheid kunnen kiezen waar zij behoefte aan hebben. Om als scheidsrechter kaders te kunnen stellen voor multinationale ondernemingen is een pragmatische manier van Europese en internationale samenwerking nodig

 

Hieronder volgt per thema een korte algemene uitwerking.

 1. Orde en veiligheid

De overheid moet dit goed en zorgvuldig faciliteren, met voldoende budget. Tolerantie, Transparantie, Solidariteit en ook Democratisering zijn relevante uitgangspunten bij dit thema. Met democratisering wordt bedoeld dat de politie en vredes organisaties, de uiteindelijke uitvoering, zoveel mogelijk zelf regie voeren op de werkvloer. Ook al komen de budgetten en taakstellingen van boven, zoveel mogelijk van onderaf zeggenschap creëren is belangrijk.

 1. Infrastructuur

Infrastructuur is vanzelfsprekend een belangrijke taak waar voldoende budget voor moet zijn. De infrastructuur moet het bedrijfsleven en de burgers goed bedienen. Van essentieel belang is ook dat de overheid zelf technische expertise in huis heeft. Expertise, expertise, expertise en geen procesmanagers.
De klimaatveranderingen kunnen we niet tegenhouden, we moeten onze infrastructuur er wel op aanpassen.

 1. Onderwijs en Wetenschap

Onderwijs is belangrijk om mensen te ontwikkelen, zodat zij kunnen functioneren in een democratie en hun verantwoordelijkheid kunnen nemen voor zichzelf en anderen. Basisonderwijs en middelbaar onderwijs moet door de overheid bekostig worden , en overig onderwijs makkelijk toegankelijk. Gedurende het hele leven moet bijscholing toegankelijk zijn. De wetenschap, wat we weten, moet continu groeien en bloeien met ruim voldoende budget ook voor innovatief niet bedrijfsgebonden onderzoek. Mensen die in het onderwijs en de wetenschap werken moeten veel beter betaald worden.

Vrijheid en democratisering kunnen alleen bestaan bij goed onderwijs.

 1. Sociale Zekerheid

Sociale zekerheid is in het belang van arm en rijk. Sociale zekerheid is onderlinge zekerheid. We zorgen voor elkaar. Ons sociale zekerheidssysteem is heel goed en dat moet zo blijven. We blijven wel alert op misbruik, iedereen moet wel naar vermogen zijn of haar best doen. Solidariteit is hét uitgangspunt. En Tolerantie en Transparantie.

 1. Zorg

Medische en sociale zorg is een basis die we als samenleving met elkaar regelen. Het is heel moeilijk om de centrale budgetten goed te verdelen via werkzame regels. Vertrouwen in de werkvloer en eigen regie op de werkvloer is een belangrijk uitgangspunt (democratisering). Veel zorgkosten zitten gemiddeld in de laatste levensfase van mensen op hoge leeftijd of gemiddeld eerder bij een ongezonde leefstijl. Hier met elkaar keuzes durven maken houdt de zorg betaalbaar. Voor verlenging van het leven op kosten van de gemeenschap met een jaar hebben we gemiddeld ongeveer twee modale jaarsalarissen over. We gaan hier genuanceerd en liefdevol mee om. We geven zorg professionals in overleg met patiënten de ruimte om per geval na te gaan welke zorg zinvol en wenselijk is. Medicalisering rond geboorte, lifestyle en ook dood willen we bespreekbaar maken.

Ook lifestyle interventies zijn belangrijk, preventief aan de slag met welvaartsziekten houdt de zorg betaalbaar. Democratisering, Solidariteit en Transparantie zijn uitganspunten bij dit thema. Maar ook Vrijheid, omdat iedereen een eigen verantwoordelijkheid heeft voor zijn gezondheid.

Mensen die er voor gekozen hebben om in de zorg te gaan werken, hebben vaak een speciale missie om anderen te helpen. Het zijn betrouwbare mensen, die veel willen geven. Op de werkvloer regie voeren is belangrijk. Sommige patiënten kunnen ook zeuren, en behulpzame zorgverleners moeten patiënten dus ook grenzen kunnen geven, en zelfstandigheid kunnen bijbrengen.

In het boek van Martin Appelo, “De Terugkeer van Thanatos, manifest voor de gezondheidszorg” is dit standpunt goed verwoord, en ook mooi onderbouwd met een interessante pilot met motiveringsgesprekken, waarbij door goede aandacht voor risico’s en motivatie, mensen zorg anders gingen gebruiken.

 1. Vredeswerk

De wereld wordt een dorp. Vrede en verdeling van rijkdom is een missie voor degene die al in vrede leven en genoeg hebben. Als de problemen in de wereld niet opgelost worden, zal Europa een fort moeten worden om de welvaart te beschermen. Dat is mogelijk op de lange duur niet eens houdbaar. Vredeswerk is dus ook in het belang van degene die nu al in vrede leven. Democratie is een voorwaarde voor vrede. Democratie is meer dan verkiezingen, het is een volk organiseren langs maatschappelijke tegensstelling met het verenigingsrecht. Dít ondersteunen is het echte vredeswerk en moet betaald worden uit defensiebudgetten. We kunnen daarbij samenwerken met vluchtelingen die in het vrije Westen een toevluchtsoord hebben gevonden. Het verzet digigaal organiseren in online community’s (met anonieme accounts als het echt gevaarlijk wordt) is een nieuw wapen tegen dictatuur dat nog weinig gebruikt wordt. De handen van Evenwicht jeuken.

 1. Sport en Cultuur

Sport en cultuur worden gedeeltelijk ook gedragen door markten, maar sport en cultuur zijn ook algemeen belang waar de overheid ruim belastinggeld aan uit moet geven. In Vrijheid jezelf sportief en cultureel uiten geven ontmoetingen met de ander en een gezicht aan vrede.

 1. Natuur

De natuur onderhouden kost geld. Natuur is algemeen belang, dus de overheid draagt hier zorg voor en hier moet ruim budget voor zijn, zonder te vervallen in extreem conservatisme en purisme op inheemse soorten of zeldzame soorten. De natuur verandert continue. De natuur is robuust en weerbaar, en sterker dan de mens. De natuur niet beheren maar natuurlijk zijn gang laten gaan, zou uitgangspunt moeten zijn voor natuurgebieden. De natuur past zich aan nieuwe fysieke omstandigheden aan. Altijd. Natuur die overlast veroorzaakt, moet ingeperkt worden.

 1. Openbaar bestuur

De overheid zelf moet sterk zijn, integer, met een goede Intentie en Transparant. Belangrijk is dat waar overheidsbudgetten leidend zijn, de uitvoering praktische invloed houdt. En technische expertise bij de overheid mag het niet aan ontbreken. Infrastructuur, ICT, milieu en voedselveiligheid zijn technische onderwerpen waar de overheid niet alleen kan varen op procesmanagers.

Het koningshuis is een prachtig visitekaartje dat ons ook nog eens fysiek kan troosten bij rampen.

 1. Milieuwetgeving

Het milieu is een publiek goed, dat vraagt om een duidelijke rol van de overheid. De overheid geeft milieutechnische grenzen aan voor zowel bodem, water als lucht. Grootschalige bodemvervuilingen zoals in de vorige eeuw, worden door milieuwetgeving voorkomen en zijn grotendeels gesaneerd. Veel zaken zijn Europees geregeld, zoals de Kaderrichtlijn Water. Over het algemeen is milieuwetgeving een kwestie van bijhouden en handhaven. Op het gebied van fijnstof liggen er nog taken.
De huidige focus van mitigatie (tegengaan van verandering) op CO2 en stikstof zijn niet nodig. Evenwicht stelt dat adaptie beter is. Aanpassing aan nieuwe fysieke omstandigheden zal altijd nodig zijn, hoe ver de technologie ook is ontwikkeld.
We zijn voor investeringen in duurzame energie omdat het nuttig is om nieuwe technologie te ontwikkelen, omdat fossiele bronnen eindig zijn en in handen van dictaturen. We doen de investeringen vanuit een positieve gedachte van ontwikkeling. Op normaal tempo, passend bij het investeringsklimaat en wat de community van ingenieurs aankan.
We vinden dat de Natuurbeschermingswetvergunningverlening rondom stikstof weer gewoon op gang moet komen. De eenzijdige modelmatige focus is niet doeltreffend. Bestuurlijk moet dit afgestemd worden in Europa.

 1. Sociale wetgeving voor arbeid

De rechten van werknemers moeten goed geregeld zijn. Na de industrialisatie is dit, in de vorige eeuw, met een krachtige arbeidersbeweging goed vastgelegd. Keerzijde daarvan wordt nu zichtbaar: er zijn te veel ZZP´ers. Met elkaar kijken hoe we zekerheden beter kunnen verdelen is een taak voor de toekomst. Daarbij ook kijken naar zekerheden van ambtenaren die zekerheden nodig hebben om niet omkoopbaar te kunnen zijn zonder daarin door te schieten met goudgerande regels.
We zjjn voor meer keuze opties bij het beheer van pensioenen, mits er wel voldoende pensioen wordt opgebouwd voor iedereen.

 1. Wetgeving over Nationaliteit

Wie Nederlander is, mag gebruik maken van alle faciliteiten in Nederland. Met elkaar hoesten we belastinggeld op en we regelen solidair alle zaken. Wie uit die ruif mag eten, en wie niet, moeten we goed met elkaar afspreken, anders wordt het onbetaalbaar. We kunnen eenvoudig niet alle wereldburgers in Nederland toelaten, ook al gunnen we iedereen onze sociale zekerheid en rechten. Zoals de grenzen nu dicht zitten, is het goed geregeld. We nemen een vaste hoeveelheid immigranten op uit onveilige landen, en de rest niet. Met deze immigraten kunnen we de opbouw van democratie beginnen. Politieke vluchtelingen zouden politiek actief moeten blijven, met bescherming en hulp vanuit het Westen. Het opbouwen van democratische community’s zijn een goed hulpmiddel. We zullen wel moeten werken aan vrede in de wereld, anders wordt de muur rond Europa onhoudbaar.

 1. Wetgeving over Europese samenwerking

Europese samenwerking is geen vraag meer. Europa is belangrijk voor ons, we kunnen niet zonder onze Europese partners. Open markten zijn onze levensader, vrij verkeer van goederen en diensten en mensen waarborgt onze welvaart en ons welzijn. Europa lijkt een traag bureaucratisch bolwerk, maar veel trage dossiers zitten vast om inhoudelijke redenen. Het dilemma van machtsverdeling tussen individuele lidstaten enerzijds (Europese raad), en Europees parlement en Europese commissie anderzijds is gevoelig. Op thema´s waar de eenheid gevonden wordt, kan de macht organisch verschuiven in de richting van het Europees parlement. Op voor onze vrijheid en financiën belangrijke dossiers willen we dat onze eigen regering de regie in handen houdt om te voorkomen dat de grote landen over ons heen lopen. De totalitaire trekken die Europa krijgt rondom klimaat, stikstof, landbouw en corona zijn niet de bedoeling van Europa. Zware en beperkende regelgeving opleggen aan burgers, op basis van modelmatige risico-inschattingen zijn de verkeerde weg. Europa zou initiatief en economische ontwikkeling moeten koesteren.

 1. Economie

Nederland is een handelsland van betekenis en we moeten doen wat nodig is om onze positie strek te houden. In het binnenland is het MKB is het de banen motor en de basis voor onze een democratische rechtstaat. Ondernemerschap is uitgangspunt van EVENWICHT. Ondernemer zijn is een manier van leven die we moeten koesteren. Het is een manier om de ander te bedienen in zijn behoeften, en daarbij zelf voldoening uit arbeid te oogsten. De overheid moet een gelijk speelveld garanderen, en ook machtige multinationale ondernemingen eerlijk laten spelen.

Maatschappelijke eisen aan producten, die verder gaan dan wettelijke eisen, kunnen gerealiseerd worden door duidelijke logo´s die de overheid ontwikkeld en waterdicht controleert. In de landbouw zijn bekende werkende voorbeelden, bijvoorbeeld het keurmerk voor biologisch. De uitbuiting in de kledingindustrie in derde landen is een voorbeeld van hoe het niet moet. We lopen allemaal in kleding uit mensonterende fabrieken, terwijl niemand dat wil. De overheid moet een logo faciliteren, waaraan je kan zien wat je koopt.

 1. Landbouw

Landbouw is een markt. Veel burgers willen de landbouw via productievoorschriften regelen en daar wordt de kostprijs hoger van. Consequentie daarvan is dat de landbouw in Nederland langzaam verdwijnt. EVENWICHT wil dat de landbouw in Nederland blijft, en kan produceren op een gelijk speelveld.

Burgers die een andere landbouw willen, kunnen dit beïnvloeden via de consumptie. Duidelijke door de overheid gecontroleerde keurmerken zoals het biologische keurmerk of het keurmerk van Geografische aanduidingen (lokale oorsprong en originele recepturen) zijn voor consumenten heldere bakens voor consumptie die de landbouw kunnen veranderen. Ook het private Beterleven keurmerk van de dierenbescherming is behulpzaam.

 1. Woningmarkt

De woningmarkt is een markt waar de overheid een groot belang heeft in de huursector. Fraude ligt dan altijd op de loer, omdat overheidsbudgetten via regels op een markt verdeeld worden. Externe visitaties houden de bestuurlijke hygiëne op orde.

 1. Financiële markten

Financiële markten zijn ook een markt, waarbij de overheid de spelregels regelt. Een crisis in deze markt, ondermijnt het geldsysteem. Vanwege dit belang dekt de overheid risico´s, maar dat verstoort de markten. Dat marktpartijen risico´s verspreiden en afdekken is afgedwongen via regelgeving. Het blijft een lerend proces. Wij willen de expertise die we als handelsland hierin hebben vasthouden. We waken voor onze autonomie door voldoende buffers en mogelijkheden om grenzen te stellen vast te houden. . Wij willen onze goud voorraad op pijl houden en onze munt stabiel kunnen houden bij een eventuele volgende euro crisis. Onze pensioengelden en overheidsfinanciën beleggen en beheren we in Nederland zelf.