Utrecht

Lijsttrekker: Pieter Bouwsema

Nummer 2: Jasper Boskamp

 

Verkiezingsprogamma Evenwicht – Utrecht

‘’Beleef en ervaar: Utrecht in evenwicht’’

Inleiding

Utrechts’ belangrijkste gebouw staat in de steigers. De domtoren waar onze stad bekend om is geworden was nodig toe aan een flinke onderhoudsbeurt. De domtoren, waar wij met zijn allen trots op zijn, symboliseert de Utrechtse politiek, die ook toe is aan een onderhoudsbeurt. Dit betekent niet dat het roer volledig om moet, de toren blijft hetzelfde, maar zal er in een aantal jaren weer opgeknapt uitzien. Dit zal tijd gaan kosten, wij, van de recentelijk opgerichte partij Evenwicht, nemen die tijd.

Evenwicht gelooft in een Sociaal-Liberaal Utrecht. Dat houdt in dat wij geloven dat we in de stad Utrecht te ambtelijke ambities moeten beperken. Geen miljoenprojecten die bedacht zijn door de overheid, maar juist proberen reële voorzieningen zo goed mogelijk te faciliteren. De groei van de stad zorgt ervoor dat er juist naar essentiële voorzieningen grote vraag is.

Bouwen en Wonen

Buurthuizen zijn de hoeksteen van de wijk, Evenwicht is dan ook van mening dat zoveel mogelijk buurthuizen moeten open blijven, ook als dat de gemeente meer geld kost. Met buurthuizen zorg je er ten eerste voor dat de jongeren bereikbaar blijven voor de overheid; je kan ze aanspreken en steunen. Ten tweede zorgen buurthuizen er ook voor dat jongeren van de straat blijven. Wil je radicalisering en criminaliteit tegengaan, dan kunnen buurthuizen daarin een cruciale factor zijn.

Utrecht is één van de belangrijke studentensteden in Nederland. Evenwicht is in veel opzichten voor het verminderen van het aantal regels. Maar de vraag bij het verhuren van studentenwoningen is of je door vermindering van regels juist huisjesmelkers meer ruimte geeft. Daarnaast is er een tekort aan sociale woningbouw en betaalbare vrije sectorwoningen voor dertigers. Het stimuleren van eenvoudige verhuur aan studenten zou dit kunnen versterken.

De stad Utrecht kenmerkt zich door laagbouw, het zeventiende Eeuwse hart van de stad trekt mensen vanuit de hele wereld. Hoogbouw in het hart van het centrum misstaat Utrecht. Hoogbouw rondom Utrecht Centraal is bespreekbaar. Afhankelijk van de hoogte (ten opzichte van de dom), hoeveelheid, soort hoogbouw (woningen of kantoorpanden) en bestaande bouw die al op de hoogbouwlocaties aanwezig kan dit in goed overleg met de burger besproken worden.

In Utrecht is de wachtlijst voor sociale huurwoningen te lang. De gemeente moet samen met woningcorporaties op zoek gaan naar een oplossing. Dit zou kunnen door lotingen, het verbeteren  van het leegstandspercentage en het realiseren van meer sociale huurwoningen, passend bij de vraag. Eén ding is zeker, zoals het nu gaat kan het niet verder. Door de enorme wachttijden op sociale huurwoningen is het voor nieuwkomers vrijwel onmogelijk een sociale huurwoning te bemachtigen. Door de woningen te verloten biedt je ook de nieuwkomers een eerlijke kans om een sociale huurwoning te krijgen. Ten slotte vindt Evenwicht het belangrijke om goede initiatieven in de woningsector toe te juichen, zoals bijvoorbeeld Place2BU (https://www.place2bu.nl/)  en Majella Wonen (https://www.tussenvoorziening.nl/hulp-nodig/wonen/majella/).

 

Veiligheid

De grens tussen veiligheid en het schenden van privacy is flinterdun, zoals onze partijnaam doet vermoeden is ook hier een evenwicht belangrijk. Meer cameratoezicht is een uiterste maatregel om de veiligheid te waarborgen. Vaak zijn beelden op toezichtcamera’s kwalitatief minder en uiteindelijke zijn daders vaak lastig te herkennen. Evenwicht ziet daarom het bestaande cameratoezicht liever verbeterd dan uitgebreid.

De tippelzone in Utrecht moet worden gesloten, mits er goede regelingen voor de prostituees worden getroffen. Evenwicht vindt het bevorderlijk voor de stad dat er niet wordt meegedaan aan openlijke prostitutie. Ondanks dat het beroep door veel mensen wordt gezien als ‘het oudste beroep’ ter wereld denkt Evenwicht dat prostitutie niet meer van deze tijd is. Vele pogingen zijn al gedaan om de schimmigheid rondom prostitutie weg te halen, echter is dit helaas nog nooit gelukt.

Evenwicht gelooft dat elke burger vrij is te gaan en te staan waar hij wil in de stad Utrecht. Het verbod op bedelaars is een vorm van betutteling, die wij als partij niet willen bevorderen. Wij geloven daarnaast ook niet in een algeheel vuurwerkverbod, wel moet er ruimte zijn voor vuurwerkvrije zones.

 

Cultuur, Sport en Recreatie

Evenwicht is voor voldoende budget voor cultuur, sport en recreatie. Deze thema’s zijn voor de stad Utrecht van essentieel belang. Nijntje,  FC Utrecht en het Rietveld Schröderhuis zijn niet weg te denken uit onze stad. Naast deze oude welbekenden is het investeren in nieuwe cultuur en sportevenementen de moeite waard. Hierbij moet echter altijd gekeken worden naar de voor- en nadelen van een dergelijk evenement. Dit geldt dan ook voor het aantrekken van de Vuelta in 2020. De Vuelta heeft minder naamsbekendheid dan de Tour de France die in 2015 al een begrotingstekort van meer dan een half miljoen euro als gevolg had.

Naast sport vindt Evenwicht dat er voldoende budget moet zijn voor cultuur. Dit houdt in dat de gemeente mee mag meebetalen aan nieuwe Utrechtse musea. Niet alleen nieuwe initiatieven moeten worden ondersteund. Utrecht ontleent zijn identiteit aan het zeventiende -eeuwse stadscentrum, ook oude cultuur moet gewaarborgd blijven. Daarbij hoort onder andere onderhoud aan monumentale gebouwen.

Utrecht staat bekend om de vele gezellige horecagelegenheden en wij willen hier niet teveel gemeentelijke beperkingen in doorvoeren. Evenwicht vindt dat er echt inspraak vanuit bewoners moet zijn. Dus bewoners moeten betrokken worden bij de totstandkoming van een nieuwe horeca gelegenheid. Mocht er daarna toch overlast zijn dan is dit een taak voor handhaving en ligt de oplossing niet bij het verbieden van horeca.

 

Duurzaamheid, Natuur en Milieu

Veel van de klimaat veranderingen kunnen wij in ons kleine land niet direct tegenhouden, maar we moeten onze infrastructuur en het gebruik daarvan er wel op inrichten. Desalniettemin is Evenwicht voor een energietransitie, dit heeft als gevolg dat in de polder Rijnenburg wat ons betreft windmolens mogen worden geplaatst. De milieuzones zijn een interessant experiment en wij zijn bereid dit verder uit te breiden naar grotere delen van de stad. Vervuilende auto’s moeten zoveel mogelijk uit het centrum worden geweerd.

Ook bij de natuur is er echter een grens voor de overheid en dus gemeente. Wij zijn overtuigd van voldoende eigenbeschikking voor Utrechters. Iedereen is dus vrij in wat ze met bijvoorbeeld hun tuin doen. Je kan burgers echter wel informeren over de leefbaarheid van de wijk en zowel de positieve als negatieve aspecten bespreekbaar maken. Tevens is het ook belangrijk dat maatregelen realistisch en uitvoerbaar zijn. De weging van restaval is bijvoorbeeld veel bureaucratisch werk en mensen gaan hun restafval dan in de container van de buren stoppen. Daarnaast is er ook een balans nodig in het stimuleren van groen in de stad. Een leefbare groene omgeving in de stad zijn wij voor. Maar soms is de grond onder de boom daarvoor veel te duur, en moet je kiezen voor woningen..

 

Economie en Financiën

Utrecht heeft een drukke en gezellige binnenstad. Hier willen wij dan ook niet teveel regels aan verbinden. Dit betekent dat wij van mening zijn dat winkeliers en horecagelegenheden zelf keuzes kunnen en mogen maken met betrekking tot openingstijden.

Wat betreft de hondenbelasting is Evenwicht van mening dat die mag blijven echter niet jaarlijks betaald moet worden. De opbrengsten van de eenmalige betaling kan gebruikt worden voor honden faciliteiten, zoals honden uitlaatveldjes. Wat betreft dierenopvangcentra is het budget meer dan prima. De vraag is of er überhaupt een tekort is aan budget.

Mocht de gemeente een overschot hebben op de begroting, zijn wij niet van mening dat de belasting moet worden verlaagd. Dit geld kan voor betere doeleinden gebruikt worden zoals het investeren in de sociale woningbouw.

De gemeente moet het budget voor stadspromotie niet verminderen, echter wel duidelijke keuzes maken waaraan zij het besteed. Profilering van Utrecht om bedrijvigheid naar Utrecht te halen is zinloos, een bedrijf moet zelf kiezen welke gemeente hem het beste past. Gemeenten moeten elkaar niet beconcurreren op vestigingsbeleid.

 

 

Onderwijs en Jeugd

Onderwijs is enorm belangrijk voor onze stad en samenleving. Op nationaal niveau is er een lerarentekort, zo ook in Utrecht. Om het lerarentekort in Utrecht tegen te gaan, moet er flink geïnvesteerd worden in alle lagen van het onderwijs. Dit kan zijn in de lonen van leraren en in het aantrekken van nieuwe leraren. De gemeente zou bijvoorbeeld mee kunnen financieren voor studenten van de lerarenopleiding.

Evenwicht ziet meerdere mogelijkheden in het bijdragen aan een gezond ontbijt in het basisonderwijs. Niet alleen is het gezond, ook kan het een financiële meevaller zijn voor gezinnen in Utrecht. Iedereen heeft recht om te kiezen voor een gezonde levensstijl. Mensen op jonge leeftijd in aanraking laten komen met gezond eten is naar onze mening een goed initiatief.

 

Sociaal beleid

Onze centrale thema’s zijn solidariteit en tolerantie. Omkijken naar de ander is in onze optiek één van de belangrijkste pijlers van de samenleving. Ook als mensen zijn uitgeprocedeerd moeten zij voorzien zijn van basisbehoeften. Uitgeprocedeerde asielzoekers mogen dan ook ondersteuning (bed, bad en brood) krijgen van de gemeente. Asielzoekers die wel in Nederland mogen blijven willen wij ook ondersteunen in de vorm van een democratieklas. Wij geloven dat het ook voor nieuwkomers in de samenleving mogelijk moet zijn om zicht te verenigen en daarbij is het noodzakelijk dat zij kennis en een idee hebben van het democratiemodel zoals wij die kennen in Nederland, kortom; democratische bemoediging.

Evenwicht is van mening dat mensen met een huurachterstand hun huis uitgezet mogen worden. Het aantal huurachterstanden met uitzetting tot gevolg wordt bij woningcorporaties al minder. Het is dus belangrijk om te blijven inzetten op preventieve middelen. Er zijn al veel handvaten voor mensen in de problemen, zoals bijvoorbeeld het laatste kans beleid. Dus omgeven met hulp, maar wel consequentie bij iemands daden laten gelden.

Evenwicht gelooft dat niet alleen mensen die Nederlands spreken recht hebben op een bijstandsuitkering. Wat bindt de Nederlandse taal met dit grondgebied? Nederlands is de voertaal, maar iedereen met de Nederlandse nationaliteit moet recht hebben op een bijstandsuitkering.

Ons sociale zekerheidsstelsel is goed. Maar dat betekent niet dat mensen niet meer hun best hoeven te doen om aan een baan te komen. Langdurig werklozen die weinig kans op een baan hebben, moeten dan ook blijven solliciteren. Iedereen met een bijstandsuitkering mag worden verplicht een tegenprestatie te leveren, hier moeten echter duidelijke regels en voorwaarden aan gebonden worden, zoals bijvoorbeeld de duur van het werk.

 

Verkeer en vervoer

Infrastructuur is vanzelfsprekend een belangrijke taak waar voldoende budget voor moet zijn. De infrastructuur moet het bedrijfsleven en de burgers goed bedienen. Dit wil zeggen dat het aantal parkeerplaatsen op orde moet zijn en de doorstroom van verkeer niet nog meer wordt belemmerd door het versmallen van wegen. Daarnaast moet in de gemeente Utrecht parkeren op zondag buiten het centrum gratis blijven. Evenwicht is ook van mening dat parkeerbeleid en mantelzorgbeleid niet gekoppeld zou moeten worden. Het zijn twee afzonderlijke dingen.

De infrastructuur in en om Utrecht laat te wensen over. Het investeren in deze infrastructuur is dan ook verstandig. Wij geloven dat er op het gebied van infrastructuur vooral geïnvesteerd moet worden in innovatie. Het verbreden van de A27 is een oplossing op de korte termijn, als wordt gekeken naar de hoeveelheid asfalt die is aangelegd de afgelopen jaren heeft het niet de gewenste resultaten opgeleverd met betrekking tot bijvoorbeeld het fileprobleem.

 

Tolerantie

 

Evenwicht gelooft in een tolerante samenleving waarin elke religie en cultuur zich mag uiten. Om dit te onderstrepen vinden wij dat de arbeidsdiscriminatie moet worden tegengegaan. Om dit te bereiken lijkt het ons goed om te kijken naar mogelijkheden die dit kunnen ondersteunen, zoals anoniem solliciteren. Als dit middel arbeidsdiscriminatie tegengaat kan je moeilijk zeggen dat je het niet wil. Wij geloven in een samenleving waarin iedereen gelijke kansen heeft, krijg je die gelijke kansen op de arbeidsmarkt niet op de manier waarop het nu gaat, dan moet je niet schromen om te experimenteren met andere manieren.